Aardwarmte

Achtergrond

Waar zitten we nu in het proces?

Het project is nog in de onderzoeksfase. Het is nog lang niet zeker dat er geboord gaat worden. We staan nu nog helemaal aan het begin; er is nog geen locatie bekend. Warmtebron moet eerst met een locatievoorstel en bijbehorende haalbaarheidsstudie komen. Warmtebron gaat in het onderzoeksrapport in ieder geval in beeld brengen welke locaties onderzocht zijn, en welke afwegingen per locatie zijn gemaakt. Daarna gaat de gemeente het rapport beoordelen. Dat betekent dat we met inhoudelijk experts, met betrokken inwoners en vervolgens met de gemeenteraad kijken of de belangen van de Nieuwegeinse inwoners voldoende beschermd worden. Dat betekent: het móet veilig én op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ook gaan we afspraken maken over schaderegelingen.

Hoe kijkt de gemeente naar de risico’s?

We hebben nog niet alle risico’s in beeld. Daar gaan we onderzoek naar doen, zodat we de belangen van onze inwoners goed kunnen beschermen. Verschillende partijen hebben daarin een verantwoordelijkheid. Voor de veiligheid van het boren ligt er een verantwoordelijkheid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die beslist over het afgeven van een Omgevingsvergunning aan het bedrijf Warmtebron en toetst hun plannen op de veiligheid. Staatstoezicht op de Mijnen adviseert EZK over het al dan niet afgeven van de vergunning. De gemeenteraad laat in een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenking’ aan EZK weten wat zij van de aanvraag vindt.

Wie is Warmtebron Utrecht?

Onder de vlag van Warmtebron Utrecht onderzoeken elf partijen* de komende jaren of aardwarmte in de provincie Utrecht een geschikt alternatief is voor gas. Centraal staat de vraag hoe we met behulp van aardwarmte de stadsverwarming op een veilige, haalbare en betaalbare manier kunnen verduurzamen. Warmtebron Utrecht startte onderzoek in 8 gemeenten in de provincie. Warmtebron heeft uiteindelijk in Nieuwegein een gebied gevonden dat zij geschikt vindt om verder te onderzoeken. Het gaat om het gebied van circa 1,5 kilometer in de omgeving van het warm-teoverdracht station (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batauweg/A.C. Verhoefweg/Symfonielaan. De gemeente steunt dit onderzoek vanwege de gezamenlijke zoektocht en verantwoordelijkheid om alle huizen op termijn aardgasvrij te verwarmen. Belangrijke voorwaarde is: het móet veilig en op een maatschappelijk verantwoorde manier. Overigens vindt er niet alleen onderzoek in Nieuwegein plaats, ook op andere plekken in Utrecht
(kijk op www.ico-aardwarmte.nl).

Meer weten over het project en initiatiefnemer Warmtebron? Kijk op www.warmtebron.nu.

Hoe kom ik aan onafhankelijk informatie over aardwarmte?

Er is recentelijk een nieuwe onafhankelijke instantie in het leven geroepen voor inwoners en organisaties: het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte. Dit platform biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over lopende projecten op het gebied van aardwarmte. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ico-aardwarmte.nl.

Wie is Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein?

Eind 2019 werden inwoners van Nieuwegein en andere belangstellenden door Warmtebron via advertenties uitgenodigd om informatiebijeenkomsten over het aardwarmteproject bij te wonen. Veel inwoners hadden vragen en waren bezorgd over deze ontwikkeling. Uit dit traject is het bewonerscollectief ontstaan, opgericht voor en door inwoners. BAN doelstellingen: Informatie verzamelen, feiten van fictie onderscheiden, samenwerken met diverse  betrokken partijen, vinger aan de pols houden, vinger op de zere plekken leggen, kritisch volgen van de voortgang  van het project, achterban informeren, zorgen dat vragen van bewoners adequaat beantwoord worden. 
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.ban-groep.nl
 

Waarom heeft de gemeente een toestemmingsverklaring ondertekend?

Het college van de gemeente Nieuwegein heeft op 22 oktober 2019 het zogenoemde ‘model toestemming locatie-eigenaar’ voor de SDE+ subsidie* ondertekend. In dit standaard subsidieformulier verklaart de gemeente toestemming te geven aan subsidieaanvrager Warmtebron, voor het plaatsen en exploiteren van de productie-installatie op de betreffende locatie gedurende de looptijd van de subsidie. Deze verklaring was nodig voor de subsidieaanvraag. De Modeltoestemming geeft geen toestemming voor het eventueel verhuren van de grond en de voorwaarden daarvan. Er kunnen geen enkele rechten worden ontleend door Warmtebron aan de ondertekening. De Modeltoestemming is ondertekend omdat het college verder onderzoek wil naar de mogelijkheden van aardwarmte. Vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de aanvragen van de SDE+ subsidie beoordeelt) is ook aangegeven dat de Modeltoestemming niet door RVO of wie dan ook kan worden gezien als een overeenkomst.

  • De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is een Ministeriële regeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren.
Cookie-instellingen